“ เราอยากจะสื่อสารและส่งต่อคำถามไปกับคนสันกำแพงว่าเราจะทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกันกับต้นไม้อย่างไม่เบียดเบียนกัน”

“ผมอยากจะเป็นกระบอกเสียงเล็ก ๆ เพื่อสื่อสารให้คนสันกำแพงได้รับรู้ ดูแลและรักษา เพื่อให้ลูกหลานได้อยู่ร่วมกันกับต้นฉำฉาสืบไป”

ความเห็นส่วนหนึ่งของผู้ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “อนาคตต้นฉำฉากับคนสันกำแพง” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ เวทีข่วงโอท็อป ถนนคนเดินสันกำแพง ที่ผ่านมา 

มูลนิธิสื่อประชาธรรม ภายใต้โครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (เชียงใหม่) กลุ่มอนุรักษ์มรดกสันกำแพง และกลุ่มเยาวชนพลเมืองสันกำแพง ได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “อนาคตต้นฉำฉากับคนสันกำแพง” เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องต้นฉำฉา อันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการพื้นที่สีเขียวใน อ.สันกำแพง 

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้คือ ส่งเสริมบทบาทเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูดูแลและจัดการต้น ฉำฉาอย่างเป็นระบบ, เสริมสร้างแรงบันดาลใจและจิตสํานึกพลเมืองในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการทํางานฟื้นฟูและรักษาต้นฉำฉาของกลุ่มส่ิงแวดล้อมในสันกําแพง 

ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อลุ้นรับเงินรางวัลกว่า 8,000 บาทและโล่ไม้แกะสลักแล้ว ยังมีกิจกรรมดนตรี folk song สิ่งแวดล้อม, ฟ้อนรำดาบ และนิทรรศการเกี่ยวกับต้นฉำฉาบนถนนสันกำแพงสายวัฒนธรรม มากกว่านั้น ยังมีกิจกรรมใบไม้ความเห็นต่อ “อนาคตต้นฉำฉากับคนสันกำแพง” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนใน อ.สันกำแพง 

ความคิดเห็นของเยาวชนที่ส่งผลงานมาประกวด พูดถึงแรงบันดาลใจในการผลิตคลิปวิดีโอสั้นว่า “เห็นว่าเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่สามารถออกมาพูดได้ ก็เลยอยากสื่อสารเรื่องนี้ออกไปเพื่อให้เขาได้เห็นความสำคัญของต้นฉำฉา”

หลังจากนี้ ทางมูลนิธิจะเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นที่เข้ารอบการประกวดและเรื่องราว แรงบันดาลใจของแต่ละกลุ่มหลังจากนี้ โปรดติดตาม

Similar Posts