ชุมชนโหล่งฮิมคาว บ้านมอญ ม.2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ชุมชนโหล่งฮิมคาว ได้พัฒนากาดต่อนยอนและจัดกิจกรรมกาดเป็นประจำทุกปี โดยปี 2565 จัด ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 เพื่อรองรับกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ชุมชน วิถีประเพณีวัฒนธรรม เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดชุมชนมั่นคง สิ่งแวดล้อมสังคมยั่งยืน และกิจกรรม ประกวดผลงานศิลปะงานกาดต่อนยอนตอนเซาะเศษแป๋งศิลป์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่รณรงค์ด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นองค์ประกอบของกาด สร้างชีวิตชีวา สร้างสรรค์กิจกรรม-สังคมอบอุ่นให้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ยาวนานขึ้นและมีความสุข ตอบสนองแนวคิดชุมชนภูมิทัศน์เขียว/Green Landscape ด้านประหยัดพลังงาน/Safe Energy สะอาด/Clean และเรียบง่าย/Simplify สามารถนำแนวคิดพัฒนาต่อยอดสู่การการใช้ประโยชน์ของผู้คนในสังคมยั่งยืนต่อไปได้

วัตถุประสงค์

1. สืบสานอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ชุมชน วิถีประเพณีวัฒนธรรม เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

2. บ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงแนวคิดชุมชนภูมิทัศน์เขียว/Green Landscape ด้านประหยัดพลังงาน/Safe Energy สะอาด/Clean และเรียบง่าย/Simplify สามารถนำแนวคิดพัฒนาต่อยอดสู่การการใช้ประโยชน์ของผู้คนในสังคมยั่งยืนต่อไปได้

3. ส่งเสริมการนำแนวคิดเชิงวิชาชีพ ทักษะช่างศิลป์ของปราชญ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต

ประเภทของผลงานที่ส่งประกวด

 1. ประเภทนักเรียน แนวคิดหลัก “ตอนเซาะเศษแป๋งศิลป์” การนำเศษวัสดุเหลือใช้ทุกประเภท มาสร้างสรรค์งานศิลปะ ให้มีคุณค่าการใช้สอย ความงาม ความคิดสร้างสรรค์
 • คุณสมบัติผู้ส่งผลงานประกวด เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-5และสายอาชีวะ สามารถสมัครร่วมกิจกรรมแบบทีม และ เดี่ยว
 • กิจกรรม ประดิษฐ์งานศิลป์แบบสด ณ กาดต่อนยอน โดยมีวัสดุ และ สล่า(ช่าง)เป็นโค้ดในการประดิษฐ์ชิ้นงาน
 • วันที่สมัคร เปิดรับสมัครผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน วันที่ 1-15 พศจิกายน 2565 ส่งใบสมัครมาทาง Loanghimkao@gmail.com หรือ จนกว่าจะปิดรับสมัคร(ประกาศแจ้งทางเพจโหล่งฮิมคาว)

ลงสนามสร้างสรรค์ผลงาน วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565

ลงทะเบียน เวลา 9.00น.-10.00น. ในวันที่ 3หรือ4 ธันวาคม 2565

ลงสนามลานหัตถศิลป์โดยสล่าท้องถิ่น(ช่าง) ร่วมสอน สร้าง ผลิตชิ้นงาน เวลา 10.00น.-16.00น.

 • ผลงานต้องไม่คัดลอกแนวคิดของคนอื่น และไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • ส่งงานวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ สนามลานหัตถศิลป์โดยสล่าท้องถิ่น
 • ตัดสินผลงาน วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00-17.00น.
 • จัดแสดงผลงาน ในกาดต่อนยอน และต่อเนื่อง 1 เดือน ถึงเทศกาลปีใหม่ 2566
 • ลิขสิทธิ์ผลงานทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ด้านการเผยแพร่สื่อสารให้เป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดการประกวด และลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของเจ้าของผลงานโดยตรง
 • รางวัล โล่ห์ และใบประกาศ

ทุกผลงานจะได้รับใบประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม

รางวัล ประกอบด้วย

 • รางวัลที่ 1 ได้รับโลห์ ใบประกาศ และเงินรางวัล 2,000บาท
 • รางวัลที่ 2 ได้รับใบประกาศ และเงินรางวัล1,500บาท
 • รางวัลที่ 3 ได้รับใบประกาศ และเงินรางวัล 1,000บาท
 • รางวัลชมเชยที่ 3 รางวัล ได้รับใบประกาศ และเงินรางวัล 500บาท

2. ประเภทนักศึกษา แนวคิดหลัก ตอนเซาะเศษแป๋งศิลป์การนำเศษวัสดุเหลือใช้ทุกประเภท มาสร้างสรรค์งานศิลปะ ให้มีคุณค่าการใช้สอย ความงาม ความคิดสร้างสรรค์

 • คุณสมบัติผู้ส่งผลงานประกวด เป็นนักศึกษาทุกระดับชั้นปี สามารถสมัครร่วมกิจกรรมแบบทีม และ เดี่ยว
 • กิจกรรม ประดิษฐ์งานศิลป์ส่งผลงานประกวด โดยผลงานเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทุกประเภทมาสร้างสรรค์งานให้มีคุณค่าการใช้สอย ความงาม ความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนและรักษ์โลก
 • วันที่รับสมัคร เปิดรับสมัครผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน วันที่ 1-15 พศจิกายน 2565 ส่งใบสมัครมาทาง Loanghimkao@gmail.com หรือ จนกว่าจะปิดรับสมัคร(ประกาศแจ้งทางเพจโหล่งฮิมคาว)
 • ผลงานต้องไม่คัดลอกแนวคิดของคนอื่น และไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • ส่งผลงานภายในวันที่ 30 พศจิกายน 2565

โดยลงทะเบียนส่งผลงาน เวลา 9.00น.-17.00น. ณ กาดต่อนยอนโหล่งฮิมคาว

ตัดสินผลงาน วันที่ 5ธันวาคม 2565 เวลา 10.00น.-12.00น.

 • จัดแสดงผลงาน ในกาดต่อนยอน และต่อเนื่อง 1 เดือน ถึงเทศกาลปีใหม่ 2566
 • ลิขสิทธิ์ผลงานทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ด้านการเผยแพร่สื่อสารให้เป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดการประกวด และลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของเจ้าของผลงานโดยตรง
 • รางวัล โล่ห์ และใบประกาศ

ทุกผลงานจะได้รับใบประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม

รางวัล ประกอบด้วย

รางวัล Popular Vote 1 รางวัล ได้รับโลห์ และเงินรางวัล 3,000บาท

รางวัลที่ 1 ด้านการใช้วัสดุ ได้รับโลห์ ใบประกาศ และเงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลที่ 1 ด้านความงามทางศิลปะ ได้รับโลห์ ใบประกาศ และเงินรางวัล 3,000บาท

รางวัลที่ 1 ด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้รับโลห์ ใบประกาศ และเงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลที่ 1 ด้านการใช้สอยใช้ ได้รับโลห์ ใบประกาศ และเงินรางวัล 3,000บาท

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมประกวดเซาะเศษแป๋งศิลป์

 1. ต้องไม่เคยนำผลงานนี้ไปประกวดที่อื่นมาก่อน
 2. ผลงานนี้ไม่ได้ลอกเลียนแบบของผู้อื่นมา
 3. ผลงานทุกชิ้นกองประกวดมีสิทธิเผยแพร่งานได้
 4. ผลงานเป็นของผู้ส่งประกวดและสามารถขายผลงานได้หลังการจัดงาน
 5. ผู้ส่งประกวดยินยอมให้มีการจัดแสดงงานในชุมชนโหล่งฮิมคาว1เดือน

คณะกรรมการตัดสินผลงาน รางวัลพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. ผศ.บรรจง สมบูรณ์ชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 2. ผศ.อัจฉรี เหมสันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 3. ผศ.กานต์ คำแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. อ.ปิยชนน์ อุนจะนำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. ตระการ ทนานทอง โรงเรียนสันกำแพงวิทยาคม
 6. นันทา เบญจศิลารักษ์ มูลนิธิสื่อประชาธรรม
 7. ลักขณา ศรีหงส์ เชียงใหม่เขียวสวยหอม

ผู้จัดงาน และการประสานงานโครงการ

 • โครงการกิจกรรม “ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์งานกาดต่อนยอนตอนเซาะเศษแป๋งศิลป์” จัดโดยชุมชนโหล่งฮิมคาว บ้านมอญ ม.2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • Facebook Loanghimkao@gmail.com และ inbox เพจโหล่งฮิมคาว
 • ผู้ประสานงานโครงการ

1) คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เบอร์โทร 0815308512

2) คุณลักขณา ศรีหงส์ เบอร์โทร 0857155886

Similar Posts