3 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลสื่อประเภทคลิปวิดีโอ “สิ่งแวดล้อม (เมือง) เชียงใหม่ในสายตาคนท้องถิ่น” โดยจะมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในเวทีสาธารณะ ในเขต อ.เมือง เชียงใหม่ กำหนดการและสถานที่ยังอยู่ในระหว่างการประสานงาน (ช่วงหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยทางทีมงานจะติดต่อไปอีกครั้ง)

รุ่นนักเรียน-นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคลิปวิดีโอ เงินรางวัล 25,000 บาท รุ่นนักเรียน-นักศึกษา ได้แก่ ทีมพิเชษฐ์ แจ้มา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคลิปวิดีโอ เงินรางวัล 15,000 บาท รุ่นนักเรียน-นักศึกษา ได้แก่ ทีมอัครชน โพธิกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคลิปวิดีโอ เงินรางวัล 10,000 บาท รุ่นนักเรียน-นักศึกษา ได้แก่ ทีมนครินทร์ มณีโชติ

รางวัลชมเชย ประเภทคลิปวิดีโอ เงินรางวัล 2,000 บาท รุ่นนักเรียน-นักศึกษา ได้แก่

  • ทีม ทักษ์ดนัย คูณรัตน์
  • ภานุวัฒน์ สร้อยคำ, ธนภัทร วุฒิเอ้ย

รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คลิปวิดีโอ เงินรางวัล 25,000 บาท รุ่นประชาชนทั่วไป ได้แก่ ชลทิศ แก้วเป็ง, จุฑามาส จอมจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คลิปวิดีโอ เงินรางวัล 15,000 บาท รุ่นประชาชนทั่วไป ได้แก่ วีระชัย ไชยวงค์


กรรมการร่วมกันตัดสินผลงาน ได้แก่

  • นันทา เบญจศิลารักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อประชาธรรม
  • กนกพร จันทร์พลอย มูลนิธิสื่อประชาธรรม
  • วัชรพล นาคเกษม สำนักข่าวลานเน้อ
  • ธีรมล บัวงาม สำนักสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
  • ผศ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Similar Posts