UNESCO ได้ประกาศ “พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว” เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นับเป็นผืนป่าทางภาคเหนือที่มีความสำคัญทั้งทางด้านระบบนิเวศพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า รวมไปถึงวัฒนธรรมชุมชน ​​

มีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการออกเป็น พื้นที่แกนกลาง (Core area) เขตกันชน (Buffer zone) และพื้นที่รอบนอก (Transition area) เพื่อทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนโดยรอบมาอย่างต่อเนื่อง​ แล้วคนเชียงดาวที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตกันชนและพื้นที่รอบนอกของพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง ชวนฟังและติดตามไปด้วยกัน ​

envilocaleyes#พื้นที่สงวนชีวมณฑล​ #พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว​ #envilocaleyes ​ #กองทุนสิ่งแวดล้อม ​ #สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Similar Posts