หนังสือ “ชุมชนหมอกควัน” เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้ ความจริงในการจัดการไฟป่าผ่านประสบการณ์การจัดการไฟป่าโดยองค์กรชุมชนต้นแบบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

Similar Posts