“การที่ทุกสังคมมองเห็นปัญหาของสื่อกระแสหลักและพยายามสร้างสื่อทางเลือกขึ้น เกิดความพยายามในการสร้างเครือข่าย ความพยายามที่จะสัมพันธ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การกระทำอันนี้เป็นพลังของตัวมันเอง” อาจารย์นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ กล่าวถึงพลังของสื่อทางเลือกในงานปฐกถาประจำปีของสำนักข่าวประชาธรรมเมื่อเดือนเมษายน 2547 รายชื่อสื่อทางเลือกที่พยายามรวบรวมมาเพื่อให้เกิดการประสานเชื่อมโยงระหว่างสื่อทางเลือก สื่อกรแสหลักมากขึ้น เราหวังว่าทำเนียบสื่อทางเลือกจะเป็นฐานข้อมูลในการทำวิจัยหรืองานวิชาการต่อไป

Similar Posts