หนังสือ “เอฟทีเอ ไทยจีน ใครเก็บเกี่ยวผลประโยชน์” เป็นหนังสือฉบับปฐมฤกษ์ของโลคอล ทอล์ค เพราะเราตระหนักดีกว่า “การสื่อสาร” ระหว่างกันมีความสำคัญยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ ยิ่งขบวนการสื่อสารมวลชนถูกครอบงำจากกลุ่มผู้มีอำนาจเหนือกว่าทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม โลคอล ทอล์ค จะเป็นหนึ่งในการสื่อสารทางเลือกให้กับคนตัวเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการสื่อสารกระแสหลักได้

Similar Posts