แนะนำ คู่มือ “สิ่งแวดล้อม สื่อ และพลเมือง” ที่ถอดประสบการณ์ของคนทำงานสื่อสารสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือทั้งภาคประชาสังคมที่เคลือนไหวสิ่งแวดล้อม สื่อทางเลือก และภาควิชาการที่เข้ามาช่วยสังเคราะห์องค์ความรู้ในการทำงานสื่อสารสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การทำงานสื่อสารรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละยุคอาจมีความแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกันคือความต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เกิดพลเมืองที่ตื่นตัว และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพื้นที่สีเขียว ปัญหาขยะล้นโลก เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง ต่างๆ นานา อยากชวนคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ประสบการณ์และมุมมองในการทำงานสื่อสารเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิสื่อประชาธรรมต้องขอขอบคุณ อ.รจนกร แบ่งทิศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ที่ช่วยสังเคราะห์บทเรียน และความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การสื่อสารออกมา และขอขอบคุณกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำครั้งนี้

Similar Posts